تاريخ : جمعه نوزدهم دی 1393 | 10:20 بعد از ظهر | نویسنده : سهراب محمودي

 پيوند گرايي:

ثرندايك تداعي بين تاثرات حسي و تكانه هاي عمل را اتصال يا پيوند ناميد. اين معرف نخستين كوششهاي رسمي براي ربط دادن رويدادها به رفتار است. گونه هاي قبلي تداعي گري مي كوشيدند تا نشان دهند چگونه انديشه ها (ايده ها) با هم پيوند مي يابند. بنابراين رويكرد ثرندايك نسبت به تداعي گرايي با آنچه قبلا وجود داشت كاملا متفاوت بود، و ميتوان آن را نخستين نظريه نوين يادگيري دانست. تاكيد ثرندايك بر جنبه هاي كاركردي رفتار عمدتا ناشي از نفوذ داروين بود. در واقع نظريه ثرندايك را مي توان تركيبي از تداعي گرايي ، داروين گرايي، و روش هاي علمي دانست.(سيف ،1384 ،ص81 )

علاقه ثرندايك نه تنها معطوف به شرايط محرك و تمايل به عمل ، بلكه متوجه چيزي بود كه محرك و پاسخ را به هم پيوند مي دهد. او معتقد بود كه اين دو به وسيله يك رابطه عصبي به هم متصل مي شوند. نظريه او پيوند گرايي نام دارد كه در آن پيوند به رابطه عصبي بين محرك (s) و پاسخ (r) اشاره مي كند.(همان)

گزينش و پيوند :

براي ثرندايك اساسي ترين شكل يادگيري ، يادگيري از راه كوشش و خطا ، يا آنچه او در اصل گزينش و پيوند مي ناميد، بود. او از طريق آزمايش هاي اوليه خود به انديشه اساسي كوشش و خطا رسيد. در اين آزمايش ها حيوان در جعبه اي قرار داده مي شد كه با انجام پاسخ معيني مي توانست از آن خارج شود.

در آزمايش هاي ثرندايك در زمانهاي مختلف پاسخ هاي متفاوتي از حيوان سر ميزد، اما هدف همواره يك چيز بود – حيوان مي بايست پاسخ معيني بدهد تا بتواند از قفس خارج شود.

ثرندايك مدت زماني را كه صرف مي شد تا حيوان مسئله را حل كند ، به عنوان تابعي از تعداد فرصت هايي كه حيوان در اختيار داشت تا مسئله را حل كند، به صورت منحني رسمكرد. هر فرصتي يك كوشش به حساب مي آمد، و زماني كه حيوان به راه حل درست مي رسيد كوشش پايان مي يافت.

ثرندايك در ترتيبات آزمايشي اساسي خود مرتبا متوجه شد كه زمان صرف شده براي حل كردن مسئله (متغير وابسته او) ، با افزايش تعداد كوشش ها ، به طور منظم كاهش مي يافت؛ يعني هر چه تعداد فرصت هاي حيوان بيشتر بود ، سريعتر مسئله را حل مي كرد.(همان)

قانون اثر :

قانون اثر، پيش از 1930 ، به نيرومند شدن يا ضعيف شدن پيوند بين محرك و پاسخ در نتيجه پيامدهاي پاسخ اشاره مي كند. براي مثال ، اگر پاسخي با يك وضع خشنود كننده دنبال شود، نيرومندي اين پيوند افزايش مي يابد. اگر پاسخي با يك وضع آزاردهنده دنبال شود، از نيرومندي اين پيوند كاسته مي شود. مطلب فوق را با اصطلاحات امروزي اين گونه مي توان بيان كرد: اگر محركي به پاسخي منجر شود كه تقويت به دنبال داشته باشد ، پيوند بين محرك (s) و پاسخ(r) نيرومند مي شود. از سوي ديگر ، اگر محركي به پاسخي منجر شود كه تنبيه به دنبال داشته باشد، پيوند  s – r ضعيف مي شود.به بیان دیگر ما کارهایی که دیگران از آن خوششان می آیدتکرار میکنیم و کاری که دیگران بدشان میآید انجام نمیدهیم ،رفتار دیگران بر کارهای ما اثر میگذارد.

 تاثير ثرندايك بر آموزش و پرورش :

ثرندايك قويا باور داشت كه فعاليت هاي آموزش و پرورش را بايد به طور عملي مطالعه كرد. بر او آشكار بود كه بين دانش فرايند يادگيري و فعاليت هاي آموزشي بايد يك رابطه نزديك وجود داشته باشد. از اين رو، انتظار داشت كه هر چه اطلاعات بيشتري درباره ماهيت يادگيري بدست مي آيند ، به همان نسبت فعاليتهاي آموزشي هم بايد بهبود يابند.

انديشه هاي ثرندايك، در بسياري جهات، با تصورات سنتي دربارهآموزش و پرورش مغاير بود؛ ما يك مثال آشكار از اين موضوع را در رابطه با نظريه عناصر همانند انتقال يادگيري ديديم. ثرندايك(1912) همچنين به روش سخنراني در آموزش كه در آن زمان كاربرد فراواني داشت (و هنوز هم دارد) نظر منفي داشت. .(سيف ،1384 ،ص95 )

روش آموزشي ثرندايك :

1 – موقعيتي را كه شاگرد با آن روبرو خواهد شد در نظر بگيريد.

2 – پاسخي را كه مي خواهيد به آن موقعيت پيوند دهيد در نظر بگيريد.

3 – پيوند را خود تشكيل دهيد؛ انتظار نداشته باشيد كه معجزه اي اين كار را براي شما انجام دهد.

4 – با يكسان بودن بقيه شرايط، هيچ پيوندي ايجاد نكنيد كه مجبور به قطع آن باشيد.

5 – با يكسان بودن بقيه شرايط، اگر يك پيوند كفايت ميكند پيوندهاي دوم يا سومي ايجاد نكنيد.

6 – با يكسان بودن بقيه شرايط، پيوندها را به راهي كه بعدا به عمل در خواهند آمد تشكيل دهيد.

7 – بنابراين، موقعيت هايي را ترجيح دهيد كه زندگي حكم مي كند و پاسخ هايي را كه زندگي خود مي طلبد.(همان)

خدمات ثرندايك :

كارهاي پيشاهنگ ثرندايك براي انديشيدن درباره يادگيري و تفكر راه تازه اي را پيشنهاد كرد كه از كارهاي پيش از او كاملا متمايز بودند. قبل از مطالعات ثرندايك هيچ گونه پژوهش نظام دار و آزمايشي درباره يادگيري انجام نگرفته بود. او نه تنها داده هاي در دسترس راتوجيه وبا هم تركيب كرد بلكه همچنين پديده اي را كشف كرد و بسط داد كه براي سالهاي بعد حوزه نظريه يادگيري را تعريف نمود (براي نمونه يادگيري از راه كوشش و خطا و انتقال اموزش )

ثرندايك با قانون اثر خود نخستين كسي بود كه در شرايط كنترل شده مشاهده كرد كه پيامدهاي رفتار بر نيرومندي ان رفتار اثر بازگشتي دارند .سوالهايي كه درباره دلايل اين اثر وحدود و دوام ان طرح شده اند ونيز مشكلات مربوط به تعريف و اندازه گيري ان به كوششهاي تحقيقي 50 سال بعد روانشناسان رفتاري جهت دادند وهنوز هم موضوعات كنوني پژوهش و بحث هستند .ثرندايك در ميان نخستين كساني قرار دارد كه ماهيت فراموشي را در قانون اوليه تمرين خود و سركوبي رفتاررا در توضيح خود از تنبيه مورد پژوهش قرار داد ; و بعدها كه داده هاي پژوهشي خلاف فرضيه هاي او را ثابت كردند بدون هيچ نگراني از تصورات خود درباره هر دو پديده صرف نظر كرد .ثرندايك در توضيح خود از انتقال اموزش نخستين كسي بود كه فرض هاي متداول در تعليم و تربيت را كه از انظباط صوري ناشي مي شدند زير سوال برد و گرچه او از رفتارگرايان اوليه بشمار مي ايد انديشه هاي غلبه عناصر و پاسخ از راه قياس او طليعه دار نظريه هاي شناختي يادگيري معاصربودند .(همان)

انتقادات از نظريه ثرندايك:

عمده ترين انتقادها از نظريه ثرندايك بر دو موضوع عمده متمركزند.اولين انها به تعريف ثرندايك از خوشنودكننده ها در قانون اثر مربوط است .دومين انتقاد كه ان هم به قانون اثر بر مي گردد تعريف كاملا مكانيكي يادگيري در نظريه ثرندايك را شامل مي شود

 تاريخ : سه شنبه شانزدهم دی 1393 | 7:20 بعد از ظهر | نویسنده : سهراب محمودي

 

۱۰ روش هوشمندانه برای برخورد با افراد گستاخ
 بهتر نبود اگر همه افراد گستاخ و بی ادب را جمع می کردند و به یک جزیره دورافتاده می فرستادند تا دیگر مجبور به برخورد با آنها نباشیم؟

 

اما صبر کنید، راه های هوشمندانه تری هم برای کنار آمدن با این افراد وجود دارد. در زیر به ۱۰ مورد از این روش ها اشاره می کنیم.

   ۱. یادتان باشد، خیلی وقت ها آن فرد گستاخ خود شما هستید.

 شاید این بار نه ولی بارها شده است که خودتان هم گستاخی کرده اید. و البته این به آن معنی نیست که آدم بدی هستید. پس دفعه بعد که کسی با گستاخی با شما رفتار کرد، یادتان باشد که او هم درست مثل شما انسان است و بی ادبی او به این معنی نیست که آدم بدی است.

 

۲. به خودتان نگیرید.

 وقتی کسی بی ادبی می کند مخصوصاً وقتی نظر شخصی درمورد شما می دهد –خیلی راحت ممکن است موجب ناراحتی تان شود. اما دست خودتان است که چطور واکنش دهید. اگر رفتار بی ادبانه آن فرد را مشکل خودش نه مشکل خودتان ببینید، قدرت در دستان شما خواهد بود.

 ۳. ببینید چرا.

 آدمها دلایل خاص خودشان را برای بی ادبی دارند. شاید روز بدی را گذرانده باشند. یا اینکه عجله دارند و تصور می کند وقتی برای رفتار مودبانه و احترام گذاشتن ندارند. شاید هم اصلاً متوجه رفتار بی ادبانه خود نشده باشند. تاوقتیکه از آنها نپرسید دلیل رفتار آنها را نخواهید فهمید. آرامش خودتان را حفظ کنید و از او سوال کنید، "من فکر می کنم رفتار شما غیرمحترمانه است. چرا چنین رفتاری با من داری؟"

 ۴. کمی انتقادی برخورد کرده و آن گستاخی را بررسی کنید.

 کسی با شما بدرفتاری و بی ادبی کرده است. دقیقاً چه کرده یا چه گفته است؟ آیا واقعاً منظوری داشته است؟ اگر منتقدانه به موقعیت نگاه کنید، متوجه خواهید شد که بیشتر گستاخی های افراد بی منظور است و به همین دلیل می توانید با خونسردی از آنها بگذرید. در موارد بسیار نادر فرد برای بی ادبی خود دلیل و هدفی دارد و باز هم برخورد انتقادی کمکتان می کند ریشه رفتار آن فرد را بررسی کرده و متوجه دلیل کارش شوید.

 ۵. خودتان وارد این داستان نشوید.

 دلتان می خواهد سر این فرد گستاخ داد بکشید؟ به هیچ وجه اینکار را نکنید. چنین کاری وضعیت را بهتر نخواهد کرد. چه آن فرد این رفتار را عمدی یا غیرعمدی نشان داده باشد، شما باید احترام خودتان را حفظ کنید و اجازه ندهید آن رفتار گستاخانه شما را تحریک کند.

 ۶. دور شوید.

 گستاخی و بی ادبی رفتاری بسیار آزاردهنده است اما خارج کردن خودتان از آن موقعیت سریع ترین و ممطئن ترین راه برای جلوگیری از رفتارهای بی ادبانه دیگران است. حتی اگر هنوز مشغول حرف زدن با شما بود، دور شوید. اگر این فرد غریبه بود، که مجبور نیستید باز هم در آینده او را ببینید اما اگر از دوستان یا همکارانتان بود، خیلی زود خواهند فهمید که بی ادبی کردنشان با شما به هیچ کجا نخواهد رسید و دفعه بعد سعی خواهند کرد که مودب تر باشند.

 ۷. پیشنهاد کمک دهید.

 بعضی از گستاخی ها بخاطر بدرفتاری است. اما خیلی وقت ها فردی که به شما بی ادبی و گستاخی می کند به این دلیل است که از چیزی خسته و درمانده است. و اگر در توانتان باشد که مشکل آن فرد را حل کنید، خواهید توانست بی ادبی او را به قدرشناسی تبدیل کنید. اما یک هشدار: فقط زمانی پیشنهاد کمک دهید که بتوانید این کار را فوراً انجام دهید چون وعده کمک کردن بر درماندگی آنها اضافه می کند.

 ۸. گستاخی را یک عادت بدانید.

 بعضی ها به این دلیل بی ادب هستند که همیشه همینطور بوده اند. وقتی بی ادبی و گستاخی به شکل یک عادت دربیاید، ترک کردن آن خیلی سخت خواهد شد حتی اگر فرد واقعاً تصمیم به تغییر بگیرد. هیچوقت نباید عادت های گستاخی دیگران را به خودتان بگیرید.

 ۹. سعی نکنید تغییرشان دهید.

 اگر کسی بخواهد بی ادب باشد شما نمی توانید او را مجبور به مودب بودن کنید. درواقع، اینکه سعی کنید در رفتار او تغییر ایجاد کنید باعث بدتر شدن رفتارش خواهد شد. گاهی وقت ها بهترین انتخاب شما این است که قبول کنید بی ادبی و گستاخی آنها تقصیر شما نیست و اجازه دهید خودشان متوجه اشتباهشان شوند.

 ۱۰. با مهربانی با گستاخی بجنگید.

اجازه ندهید که گستاخی دیگران باعث شود شما هم به همان روش پاسخ دهید. بهترین راه برای مقابله با گستاخی این است که رابطه دوستانه و محبت آمیز خود را حفظ کرده و به آن فرد فرصت دهید کمی آرام شده و رفتارش را با شما تعدیل کند.تاريخ : سه شنبه شانزدهم دی 1393 | 6:58 بعد از ظهر | نویسنده : سهراب محمودي

 

راهنماي تنظيم پايان نامه

برای نوشتن یک پایان نامه باید سری نکاتی را رعایت کرد که در این جدول چگونگی ترتیب مطالب و نکات مورد نظر بیان شده است

فهرست محتوي

ويژگي‌ها و شرايط

موضوع يا عنوان

بايد نو، تحقيق‌پذير، فاقد كلمات اضافي، روشن، گويا باشد، در تحقيقات توصيفی بيان مکان و زمان تحقيق در عنوان ضرورت دارد.در عنوان دقيقا" آنچه محقق بدنبال تعيين آن است بيان كند. دامنه تحقيق را محدود كنيد.عنوان را به صورت غير سوالی مطرح نمائيد.

چكيده

چکیده فارسی باید در متنی مشتمل بر حداکثر 400 کلمه و در یک صفحه تنظیم شود و در بر دارنده مسأله ، هدف ، روش ، نتایج و پیشنهادات اصلی باشد .در آخر واژگان كليدي نيز آورده مي‌شود.

تشكر و قدرداني

از افراد و سازمانهايي كه در انجام مراحل تحقيق محقق را ياري كرده‌اند قدرداني به عمل مي‌آيد.

فهرست محتوا

فصلها شماره‌بندي و محتواي هر فصل به عناوين، زيرعنوانهاي مربوط به شماره گذاريهاي لازم  مشخص  مي‌شود.

فهرست  نمودارها

شكلها و نمودارهاي هر فصل با توجه به شماره و عناوين و زيرعنوانهاي فصل شماره‌گذاري مي‌شود، عنوان و شماره در زير آنها مي‌آيد، شكل يا نمودار اخذ شده از منابع ديگر پس از عنوان شكل يا نمودار در داخل پارانتز ذكر مي‌شود.

فهرست جداول

با توجه به عنوان مربوطه شماره ‌گذاري مي‌شود، شماره و عنوان در زير جداول مي‌آيد، جداول اخذ شده از منابع ديگر پس از عنوان جدول در داخل پارانتز آورده  مي‌شود.

فصل اول : كليات تحقيق

 

 

 

 

مقدمه

در مقدمه با بيان مختصري از تاريخچه موضوع ،كه از چه زماني و چگونه اين مساله شروع شده است وچه پيامدهاي داشته است به ارزش موضوع اشاره مي شود. اطلاعات گذرا در باره آنچه مورد پژوهش قرار خواهدگرفت و همچنين علت انجام آن را به خوانند ه مي دهد.

بيان مسأله

هدف از نگارش بيان‌مسئله توجيه طرح است . لازم است در اين قسمت موارد زير گنجانده شود: تعريف مشكل، اهميت مشكل، نحوه برخورد با مشكل، راه حل هاي مطرح شده و احتمالي، عوارض ناشي از تداوم مشكل، عوامل موثر بر ايجاد و تداوم مشكل، تناقصات موجود (در صورت وجود)، اهداف كاربردي، فوايد ناشي از اجراي طرح و ... در مجموع قاعده كلي براي بيان مسئله وموضوع تحقيق اين است كه كليه سئوالات زير به روشني پاسخ داده شود:1- پژوهش در مورد چه كساني انجام مي شود؟ يا چه كساني مورد پژوهش قرار مي گيرند؟2-  مطالعه درباره چه متغير يا متغيرهائي است، يا چه عواملي مورد تحقيق قرار مي گيرد؟  3-  پژوهش چگونه انجام مي شود؟ آيا ارتباط بين دو يا چند متغير را تعيين مي كند؟4-  چه وقت؟ پژوهش ، در چه دوره ، سال وزماني انجام مي شود؟5- پژوهش در چه مكاني ويا در چه محيط ومحدوده اي انجام خواهد گرفت؟

اهميت مساله

مسئله پژوهش از نظر لزوم وقابليت پژوهش توجيه مي شود. اهميت نتايج حاصله از انجام اين پژوهش تا چه حد براي خود محقق وديگران مفيد وموثر است وچه اطلاعات جديدي بدست خواهد آمد.  بنابراين به هنگام نوشتن اهميت وضرورت پژوهش بايد دونكته مهم را مد نظر داشته باشيد:  الف- چه نوع اطلاعاتي و در مورد چه چيزي اطلاعاتي در اختيار ديگران خواهيد گذاشت.به عبارت ساده تر متغيرهاي مورد پژوهش رامشخص خواهيد نمود.  ب- نتايج حاصله از انجام پژوهش در كجا وچگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اهداف كلي و اختصاصي

اهداف فوري هر تحقيق مي تواند كاوش ، توصيف ،  تبيين ،  عمل و ارزيابي باشد .اهداف پژوهش به دوصورت كلي و اختصاصي بيان نماييد هدف كلي تكرار عنوان تحقيق است با اين تفـاوت كــه معمـولاً با كـــــــلمات اقدامي مانند «تعيين»، «تبيين » و «مقايسه » ومانند آنها شروع مي شود و معلوم مي دارد پژوهش چه چيز را دنبال مي كند همچنين هدف كلي ديگر ، معمولاً پيشنهاداتي است كه بر اساس يافته ها ارائه مي شود . هدف يا اهداف كلي به چند هدف جزيي تر يا اختصاصي ( شامل ابعاد و جنبه ها ) تجزيه مي شود.اين اهداف بايستي صريح، روشن و بدون ابهام ، قابل اندازه‌گيري ، داراي زبان علمي ، بااستفاده از افعال عملي مانند تعيين،  مقايسه، محاسبه و...باشد

فرضيه ها و  سوال هاي تحقيق

 هريك از اهداف جزيي يا اختصاصي به يك يا چند فرضيه  يا سوال تجزيه مي شود . فرضيه ها بايستي با تكيه بر در چارچوب نظري و تحقيقات انجام گرفته ياشد و  رابطه بين متغيرها را بيان كند ، قابل آزمون و نتيجه گيري باشد.  لزوماً فرضيه  بر خلاف سوال ، جهت دار بيان مي شود اما در تحقيقات كيفي به جاي فرضيه ، سوال ( بدون جهت دار) طرح مي نمايند  كه ممكن است به چند نوع باشد : سوالهای توصیفی ( چه می باشد؟ یا چیست ؟)- سوالهای رابطه ای - سوالهای تفاوتی .

تعريف نظري و عملياتي

و شاخص سازي مفاهيم

دانشجو- محقق مفاهيم و اصطلاحات موجود در فرضيه ها و سوالات را هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي تعريف مي كند.تعريف نظري  بايستي ريشه در نوشته ها و نظريه هاي موجود داشته باشد. محقق درتعريف عملي به مشخص ساختن حدود واقعي يك مفهوم انتزاعي و مصاديق عيني  آن ، شاخص ها وملاك تجربي و عملي معتبر و روا  ، جهت  اندازه گيري و سنجش پذيري آن مبادرت مي كند. در تعاريف مي توان از ملاحضات نظري و تحقيقات انجام يافته بهره گرفت .مفاهيم موجود در فرضيه ها بايد بدرستي شناسايي شده باشد يعني دربرگيرنده متغير ها باشد، همراه با ارائه تعريف عملياتي سنجشي يا آزمايشي ( تا توجه به شرايط ازمايشي ) آنها، بدرستي  طبقه‌بندي و نامگذاري شده باشد. سطح مقياس اندازه‌‌گيري ( اسمي ، رتبه اي ، فاصله اي ) آنها  نيزمشخص شود.

مدل تحليلي

مولفه هاي موجود درتعريف عملياتي ارائه شده براي مفاهيم ، رابطه بين متغير هاي مستقل  و وابسته به صورت نمودار تفصيلي ترسيم مي شود به اين شكل كه هر مفهوم به ابعاد آن و ابعاد به مولفه ها و مولفه ها به شاخص ها تجزيه و رابطه هندسي آنها در قالب دياگرام نمايش داده مي شود.

فصل دوم : پيشينه تحقيق

چهارچوب نظري

 مطالعات تجربي

 

در اين بخش نظريات و تحقيقات تجربي و انجام يافته با عناوين مختلف مانند ادبيات تحقيق يا پيشينه تحقيق آورده مي شود  كه بايستي با اهداف كلي و اختصاصي موضوع پژوهش، مرتبط باشد، به تازه‌ترين نظريه‌ها و پژوهشهاي داخلي و خارجي مربوط باشد، راه‌حلهاي احتمالي و متغيرهاي مستقل را شناسايي كند، متدولوژي و يافته‌هاي مطالعات قبلي با نقادي همراه باشد، جمع بندي و ارتباط آنها با موضوع بيان مي شود. به طوري كه بتوان از آن فرضيه ها هايي بيرون كشيد (گاهي فرضيه ها همراه باتعاريف نظري و عملي مفاهيم  و مدل تحليلي درآخراين فصل  نيزارائه مي شود كه منطقي تر نيز مي باشد).

فصل سوم :روش شناسي تحقيق

روش تحقيق

با توجه به اهداف تحقيق ، روش تحقيق تعيين مي شود اگر تحقيق بررسي چگونگي وضعيت يا موقعيت يك پديده باشد ،روش تحقيق «توصيفي» اگر تحقيق مربوط به يك موقعيت يا پديده سوال برانگيز مربوط به تقارن و همبستگي ويژگي هاباشد روش تحقيق همخواني يا همبستگي است اگر هدف تحقيق كشف رابطه ها در جمع كثير باشد روش «پيمايشي» است اگر تحقيق بررسي تأثيرمداخله و دستكاري عامل  باشد، تحقيق «تجربي» يا «آزمايشي» است و. .. در هريك از روش ها ، نحوه گردآوري داده‌ها را مشخص نماييد ، فعاليتهاي فرآيند پژوهش را بصورت گام‌به‌گام همراه با چگونگي انجام آن بيان كنيد.

جامعه آماري

معلوم نماييد كه تاثير متغير ها در چه كساني سنجيده مي شود يعني محدوده جامعه‌آماري (افراد، مكان و زمان)  را مشخص كنيد.

نمونه آماري

حجم نمونه به روش آماري(باتوجه به واريانس صفت و خطاي مجاز ، محدود بودن يا نبودن جامعه آماري و كمي يا كيفي بودن متغير مورد مطالعه ) تعيين مي‌شود حجم نمونه براي جامعه نامحدود  و نامتناهي ( جامعه آماري با تعداد افراد نامعين و درصورتي که متغير مورد بررسي کيفي باشد ) با فرمول زير تعيين مي شود: n = t2 pq / d2  براي جامعه اي با تعداد افراد معين ومتناهي (درصورتي که متغير مورد بررسي کيفي باشد )   با فرمولهاي زيرحجم نمونه برآورد مي شود :  n =N t2 pq / ( Nd2 + t2 pq ) و

    يا : n = N t2 pq / { d 2 ( N – 1) + t2 pq }  و  يا :n = t2 pq / d2 / { 1 + (t2 pq / d2 ) N }

براي برآورد حجم نمونه براي جامعه معين و نامعين درصورتي كه متغير وابسته كمي باشد ، به ترتيب از فرمولهاي زير استفاده مي شود:       n= t2 s2 / d2  = ( t . s ) 2 / d2        ,          n= Nt2 . s2 / ( Nd2  + t2 . s2 )

همينطور براي تعيين اندازه نمونه مي توانيد با واردكردن داده هاي موردنياز به صورت آنلاين از سايت هاي مختلف استفاده كنيد مثل :

 http://www.csgnetwork.com/surveysizereqcalc.html

http://rogerwimmer.com/samplesizecalculator.htm وhttp://www.dssresearch.com/toolkit/spcalc/power_p1.asp

  http://www.nss.gov.au/nss/home.NSF/pages/Sample+size+calculator?OpenDocument

http://www.dimensionresearch.com/resources/calculators/sample_size.html

روش نمونه گيري

نوع روش نمونه گيري  : احتمالي يا غير احتمالي بودن نمونه و نوع آن و دلايل انتخاب آن را مشخص كنيد. در تحقيق علمي نمونه گيري لزوماً بايد احتمالي باشد يعني هر يك از واحدهاي تشكيل دهنده جمعيت مورد مطالعه براي وارد شدن در داخل نمونه از يك احتمال معين، برابر يا نابرابر ولي نامساوي با صفر برخوردار باشند. تا بتوان خطاي نمونه گيري  ناشي از مشاهده نمونه به جاي مشاهده جامعه آماري را اندازه گيري كرد.درصورت وجود چارچوب نمونه گيري ، نمونه گيري شما احتمالي ساده يا سيتماتيك خواهد بود .در غير آن از نوع ديگر مثل طبقه اي ، خوشه اي و ... خواهد بود كه درهرحال استفاده ازهريك به همراه توجيه علمي خواهد بود.

 

ابزار اندازه‌گيري

وروايي و پايايي

ابزاراندازه گيري شما معمولا پرسشنامه و آزمون است يا مصاحبه كه با توجه به  سوالات و فرضيه هاي تحقيق و مجموعه متغير هاي موجود درمدل تحليلي ساخته مي‌شود،  دليل انتخاب ابزار مورد استفاده(پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، يادداشتهاي شخصي، اسناد و مدارك و آمار) بيان مي‌شود ويژگي‌هاي فني ابزار شامل روايي (اعتبار) و پايايي(اعتماد و ثبات ) تشريح مي‌شود. يكي ازروشهاي تعيين روايي پرسشنامه ، روش ويرسما و‌جورس است كه از تعدادي داوران خواسته مي‌شود تا ميزان مطابقت هر سوال را با هدفي كه از آن استخراج شده تعيين نمايند . براي تعيين ضريب پايايي و دقت سوالات از روشهاي مختلفي مثل بازآزمايي ، دو نيمه كردن آزمون ، كودر ريچاردسون و آلفاي كرانباخ ( درصورت استفاده از مقياس ليكرت يا مشابه آن ) استفاده مي شود .

فصل چهارم :تحليل داده ها

تحليل  توصيفي و استنباطي داده ها

 

الف- تحليل توصيفي : آماره هاي توصيفي مثل ميانگينها ، انحراف معيار ها ، درصد ها مربوط به گويه يا سؤال به استناد براساس جداول ونمودار هاي حاصل از پردازش spss تفسير مي شود ب-  تحليل استنباطي داده ها : متناسب با تعداد گروه‌هاي نمونه و مطالعه درزمان يا همزمان موارد ها و سطح اندازه‌گيري متغيرها ، آزمون پارامتريك يا ناپارامتريك مناسب ( با توجه به پيش فرضهاي آنها ) براي آزمون فرضيه‌ها استفاده مي‌شود، ، از آزمونهاي آماري تفسير مناسب بعمل‌ مي‌آيد.

فصل پنجم : بحث و نتيجه‌‌گيري

يافته ها و نتيجه گيري

الف - يافته هاي تحقيق : يافته ها در دوبخش 1- توصيفي (تك متغيره )  بر اساس بحش تحليل توصيفي داده ها و2-  استنباطي بر اساس آزمون فرضيه ها در فصل قبلي طرح مي شود در اولي درصد هاي متغير ها ي عمده و در دومي يك به يك سؤالها و فرضيه هاي پژوهشي  از لحاظ تاًييد يا رد  تفسير ومقايسه و ارزيابي مي‌شود،  در بخش نتيجه گيري يافته ها با نتايج تحقيقات قبلي مقايسه مي‌شود، در صورت وجود اختلاف با آنها دلايل احتمالي آنها ذكر مي‌شود. ب – از يافته هاي تحقيق نتيجه گيري تفصيلي به عمل مي آيد.

پيشنهادات

پژوهشگر بر اساس يافته هاي و نتايج پژوهش كه در قسمت قبل بر آن تاًكيد كرده است به كساني كه مخاطب پژوهش او هستند پيشنهادهائي به منظور استفاده از نتايج تحقيق در برنامه ريزي ها و حل مسائل و مشكلات اجتماعي ارائه مي كند.پيشنهادات بايد برخاسته از يافته‌ها ي پژوهش ونيز واقع‌بينانه، عملي و كاربردي، مستدل و گويا، بديع و راهگشا باشد.

محدوديت‌ها

محدوديت هاي تحقيق آن دسته از عواملي هستندكه در جريان تحقيق و مراحل مختلف آن مثل جمع آوري اطلاعات  و داده ها و پردازش و ... مانع ايجاد مي كند شامل : محدوديت هاي در كنترل محقق (كمبود فرصتهاي تحقيقاتي ، كمبودمنابع مالي )  و محدوديت هاي خارج از اختيار محقق ( شامل متغير هاي مزاحم و مداخله گر ) . دانشجو - محقق در اين بخش آگاهي خود را از تاثير متغيرها ي مزاحم و چگونگي تاثير آنها بر يافته ها و نتايج پژوهش  را ارائه مي نمايد.

منابع

براي ارائه فهرست منابع  سبكهاي متعددي وجود دارد وشما از جديد ترين آنها استفاده نماييد .

برای کتاب : نام خانوادگی مؤلف ، نام مؤلف (سال انتشار اثر) : نام اثر ( با خط متفاوت : ایتالیک و سیاه) نام خانوادگی مترجم (در صورتیکه ترجمه شده باشد)، محل نشر : ناشر ، نوبت چاپ.

برای مقاله : نام خانوادگی مؤلف ، نام مؤلف ،  (سال انتشار) : ”نام مقاله“ (در داخل گیومه) ، نام و نام خانوادگی مترجم ، نام مجله ، شماره انتشار ، صفحات قرار گرفتن مقاله .

د) در مواردی که بیش از یک مؤلف به تهیه اثری اقدام کرده است نام خانوادگی و نام اولین نفر برای معرفی استفاده می شود و برای نفرات بعد از نام و نام خانوادگی استفاده می شود .  ذکر همکاران بیش از 4 نفر ضروری نیست . در اینگونه موارد اولین فرد معرفی می شود و در ادامه عبارت ”و همکاران“ آورده می شود.

ﻫ) در مواردی که از سایتهای اينترنتي استفاده می شود ، نشانی دسترسی به سایت به همراه تاريخ آن آورده می شود .

تذكر : هريك از منابع فهرست شده بايستي در ميان متن  يا پاورقي ، اسناد دهي  يا ارجاعي داشته باشد.

پيوستها

مواردي كه اطلاع از آنها براي خواننده مهم است مانند پرسشنامه، داده‌هاي تفصيلي گردآوري شده، جداول تفصيلي آماري به ترتيب شماره ‌گذاري شده، در پيوست قرار مي‌گيرد.

 

 

يادآوري :

- دانشجو بايستي ابتدا بعد از انتخاب موضوع پايان نامه ، طرح تحقيق پيشنهادي (proposal) خود را تا يك ماه بعد از شروع ترم به استا د راهنما تحويل نمايد و درمراحل مختلف تحقيق و رفع  اشكالات احتمالي با استاد راهنما در تماس باشد.

- در تنظيم پايان نامه شرايط  زيرلحاظ شود :

الف) جلد پایان نامه دانشجویان از نوع گالینگور با رنگ آبی تیره (سرمه ای) باشد.

ب) تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید کاملاً در وسط قرار گیرد .

ج) آرم دانشگاه به طول 4 سانتی متر و عرض 3 سانتی متر در وسط و بالای جلد قرار گیرد .

جهت تايپ صفحات گزارش نهايي پايان نامه موارد ذيل در نظر گرفته شود :

1 – صفحات در اندازه A4 باشد.

2 – در محيط XP و با استفاده از نرم افزار Word بروزتايپ گردد.

3 – حاشيه صفحات 5/2 سانتي متر از هر طرف بوده و با فونت لوتوس 14 ساده،  فاصله بين خطوط 5/1 در هر صفحه تنظيم گردد.

4 – گزارش نهايي پايان نامه  حداقل در دو نسخه مجلد و صحافي شده  در زمان مقرر ( حدالمقدور در يك نيمسال  تحصيلي) و به همراه CD مربوطه و داده هاي  SPSSتحويل استاد راهنما مي شود.

منبع:http://ajtemai-ahar.blogfa.com/post-7.aspx