شميم

وب نوشته ايي درباره فرهنگ و ادبيات ، اجتماع و خانواده ، روانشناسي و قرآن

القاب و اسامي مبارك حضرت ولي عصر روحي فداه (عج)

  از مشهور ترين القاب حضرت است در نزد همه ي فرق به معناي هدايت كننده و هدايت يافته وَتْر : از القاب حضرت مهدي است به معناي طاق ، تنها ، تك و فرد در كمالات و فضائل هادي : از القاب حضرت مهدي است به معناي هدايت كننده ودر ادعيه وزيارات بسيار آمده است . نهار : از القاب حضرت مهدي است واز تفسير آيه ي شمس /3 « والنهار ِاذاجلها « و(قسم ) به روز هنگامي كه زمين را روشن سازد وامام باقر (ع) فرموده اند كه منظور از نهار قائم آل محمد است و آيه ي 2/سوره ي ليل منعم : يعني نعمت دهنده و احسان كننده از القاب مبارك حضرت است . موعود : به معناي وعده داده شده و از القاب مبارك حضرت مهدي است اين لقب از آيات قران هم استنباط شده است ( ذاريات /22) منان : يعني بسيار نيكويي كننده و از القاب مبارك حضرت است « منان از اسماء الحسني خداوند عزوجل نيز است . » فجر : لقبي براي حضرت با توجه به تفسير امام باقر (ع)از آيه والفَجر سوره ي فجر /1 فرمود مراد از فجر قائم (عج) است فرج الاعظم : از القاب حضرت مهدي است. فردوس الاكبر : نامي است كه در كتاب قبرس روميان به امام زمان اطلاق شده است . ابوالقاسم : كنيه حضرت ولي عصر (عج) ابو القاسم است . ابوبكر : كنيه حضرت ولي عصر (عج)است . يكي از كنيه هاي امام رضا (ع)نيز هست 0 ابوتراب : كنيه حضرت ولي عصر (عج)است . كنيه ي امام علي (ع) نيز هست . ابو صالح : كنيه حضرت ولي عصر (عج)است .اين كنيه در بين عرب هاي باديه نشين معروف است و پيوسته در توسلات و استغاثات خود آن جناب را با اين اسم مي خوانند . احسان : ازالقاب حضرت قائم (عج) مي باشد. احمد : از اسماء مبارك حضرت مي باشد . از امام علي (ع)نقل شده است كه فرمود : مردي از فرزندان من در آخر الزمان قيام مي كند ...... براي او دو اسم است: اسمي مخفي و اسمي ظاهر اما اسم مخفي او« احمد » است . اصل : از اسماءشريف حضرت مي باشد زيرآن حضرت اصل هر علم و هر خير و بركت و فيض هستند و هيچ حقي در دست احدي نيست ، مگر آنكه ناگزير به حضرت منتهي شود . امام زمان : از القاب آنحضرت است شايد اين لقب برگرفته ازاين حديث نبوي باشد كه فرموده اند : من ماتَ و لم يعرف امام زمانه مات ميته ًجاهليه « اصول كافي ج1 ص 375» اوقيدمو : از اسماء حضرت مي باشد كه اين اسم در تورات آمده است . ايزد شناس و ايزد نشان : از اسماء حضرت مي باشد كه اين اسم در كتاب شيخ بهايي آمده كه فارسيان آن حضرت را به اين نام مي خواندند . باسط : از اسماء حضرت مي باشد كه به معني گستراننده است يعني كه فيض ورحمت و عدل حضرت در همه جا و براي همه كس گسترده خواهد بود . بئر معطله : از القاب حضرت مي باشد اين لقب از تفسير آيه 45 سوره حج برگرفته شده است كه : وَبِئرٌ مُعطَّله...... برهان الله : از اسماء شريف حضرت مي باشد . بقيه الله : از نام هاي حضرت است كه از آيه ي 86 سوره ي هود گرفته شده است . « بَقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين » بلدالامين: از القاب مبارك حضرت است به معناي قلعه ي محكم خداوند كه كسي نمي تواند برآن تسلط پيدا كند . ( نجم الثاقب باب 2 ص63) تاييد: از القاب مبارك ايشان است وبه معناي نيرو و قوت دادن است . ( نجم الثاقب باب 2 ص65) تمام : از القاب ايشان است به معنا ي دارنده ي تمام كمالات و صفات حميده و شرافت نسب و شوكت و رافت، بي عيب است اينكه با آمدن ايشان خلافت و رياست الهي در زمين تمام مي شود . ثائر : از القاب حضرت است ثائر اسم فاعل است و به معناي خونخواهي است به اين دليل كه وقتي حضرت ظهور فرمايند تا قصاص ننمايد آرام نگيرد و مطالبه ي خون جد بزرگوارخود بلكه جميع اصفياء را خواهد كرد همچنان كه در زيارت عاشورا اين ارزو آمده است: وَاَنْ يَرزقني طلب ثاري (ثاركم )مَعَ امام ٍ...... و شعار ياران حضرت نيز «يالَثارات الحسين» خواهد بود جابر : از القاب ايشان است ودر لغت به معناي درست كننده و شكسته بند است زيرا كه فرج آن حضرت گشايش همه ي كارها و مايه خرسندي تمام دلهاي شكسته خواهد بود جَنْب : از القاب امام قائم (عج)است ودر اخبار متواتره ودر تفسير آيه ي شريفه ي « يا حَسرتا علي ما فَرَّطتُ في جنب الله. زمر /56 افسوس برمن از كوتاهي هايي كه در اطاعت فرمان خدا كردم . رسيده كه منظور از جَنب الله همان امام قائم (عج)است . جَوار الكُنَّس : از القاب حضرت مهدي است به معناي ستاره هاي سياره كه زير شعاع آفتاب پنهان مي شوند كه از آيات 16و15 سوره تكوير گرفته شده . سوگند به ستارگاني كه باز مي گردند ،حركت مي كنند و از ديده ها پنهان مي شوند . حاشر : از نام هاي حضرت صاحب الزمان است كه در صحف حضرت ابراهيم (ع) آمده است. حامد : از القاب حضرت مهدي است . حجاب : از القاب حضرت مهدي است كه در زيارت ايشان مي خوانيم : السلام ُ علي حجاب اللهِ الازلي القديم ... حق : از القاب حضرت مهدي است با توجه به تفسير ايه اسراء/81 از امام باقر (ع) «« و قل جاءَ الحق و زهق الباطلُ انَّ الباطلَ كان زهوقاً » ودر زيارت آن حضرت مي خوانيم «السلام علي الحق الجديد» حمد: از القاب حضرت مهدي است . خاتم الائمه:خاتم الاوصياء : هردو از اسماء والقاب شريف ايشان است . خازن: از القاب حضرت مهدي است .در لغت به معناي خزانه دار ونگهبان گنج خلف صالح : امام زمان (عج) مكرر به لقب خلف صالح در زبان ائمه عليهم السلام ذكر شده است . خليفه الاتقياء : جانشين پرهيز كاران از القاب حضرت است . خليل : به معناي دوست لقب مهدي موعود است . حجه الله : از القاب حضرت مهدي است به معناي غلبه و سلطنت خدا بر خلايق ونقش خاتم (انگشتر)حضرت انا حجه الله است. وبا همين مهر برروي زمين حكومت خواهد كرد . حجه الغايب : از القاب حضرت مهدي است به معني پيشواي پنهان ومخفي حجه القائم : از القاب حضرت مهدي است خُنَّس : با توجه به تفسير امام باقر (ع)از آيه تكوير/15 فلا اُقسم بالخُنَّس : سوگند به ستارگاني كه باز مي گردند . داعي : لقب حضرت است به معناي دعوت كننده مردم به سوي خداند كه در زيارت آن حضرت مي خوانيم السلام عليك يا داعي الله... سدره المنتهي : نام درختي است در آسمان هفتم كه در آيه ي 14 سوره ي نجم ذكر شده و لقب امام قائم است . سروش ايزد: نام امام مهدي (عج) در كتاب زمزم زردشت است . السلطان المامول : فرمانرواي آرزو شده لقب حضرت مهدي( عج) است سناء: لقب امام زمان است به معناي روشنايي ، فروغ، بلندي و رفعت سيد : از القاب حضرت مهدي است فرخنده : نام حضرت ولي عصر(عج) در كتاب اشعياي پيامبر است . يدالباسطه : از القاب خاص حضرت شمرده شده است . به معناي دست قدرت و نعمت خداونديكه به وسيله ي او رحمت و رافت و لطف خود را بر بندگان مي گستراند ..... يَعسوب الدين: لقب حضرت مي باشد . اين لقب در نهج البلاغه از زبان امير المومنين(ع) نقل شده است . نهج البلاغه صبحي صالح حديث يكم كاشف الغطاء : از القاب امام است به معناي ظاهر كننده پوشش ولي الناصح : از القاب حضرت است به معناي سرپرست نصيحت كننده نور الاتقياء :از القاب حضرت است به معناي نور پرهيزكاران قائم المنتظر : قائمي كه انتظار او را مي كشند از القاب امام است . ماء معين : از القاب امام است به معناي آب ظاهر جاري بر روي زمين با توجه تفسير امام باقر (ع)از آيه30 سوره مباركه ملك مبدئي آلايات : لقب امام مهدي موعود است يعني ظاهر كننده ي آيات خداوندي يا محل بروز و ظهور آيات الهي طالب التراث : طالب التراث در كتاب هدايه از القاب مهدي موعود است . ضياء : به معناي نور و روشنايي از القاب حضرت مهدي است . خوب است بدانيم در روايات مربوط به ظهور حضرت حجت آمده است كه اصحاب كهف از ياران ايشان در آخر الزمان و هنگام خروج خواهند آمد . (المجالس السنيه –ج 5 ص710) امام رضا (ع) فرمودند : قائم (عج) كسي است كه هرگاه خروج كند ..... انگشتري سليمان (ع) و عصاي حضرت موسي (ع) همراه اوست . ( كشف الغمه ج3 ص445) براق : اسب سواري پيامبر اسلام (ص) است كه حضرت ولي عصر در هنگام ظهور و خروج به عنوان نشانه اي آن را همراه خود خواهند داشت از امام صادق (ع) نقل شده كه فرموده اند تُراث پيامبر(ص) به قائم (عج) مي رسد.حضرت فرمودند:تراث: شمشير،زره،عمامه،لباس برد،شلاق،و اسب وزين و آلات جنگي رسول خداست . تمنيخا نام يكي از اصحاب كهف است كه طبق روايات هنگام خروج حضرت قائم عج جزو ياران آن حضرت خواهد بود . حضرت وقتي متولد گرديد پاك و بي هيچ آلودگي بود ودر بازوي راست مبارك او اين آيه نوشته شده بود « و قل جاءَ الحق و زهق الباطلُ انَّ الباطلَ كان زهوقاً » اسراء /81 حضرت ولي عصر لحظه اي بعد از تولد رو به قبله به سجده افتاده ودستش را بلند كرده وفرمودند : اشهد انّ لا اله الا الله ، وحده لا شريك له وان جدي رسول الله واَن ابي امير المومنين وصيَّ رسول الله . و سپس در آغوش پدر اين آيه را تلاوت فرمودند : بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمنَّ علي الذين َاستضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه ً و نجعلهم الوارثين ......... .. قصص / 6و5 جبرييل(به معناي مرد خدا ) كه يكي از چهار فرشته مقرب الهي است به هنگام ظهور مهدي موعود (عج)در پيشاپيش سپاه آن حضرت حركت خواهد كرد . در روايات اسلامي آمده است كه هنگام خروج حضرت قائم (عج) و پس از رجعت، سلمان فارسي در شمار ياران حضرت خواهد بود . (الارشاد ص399 ) امام صادق (ع) فرمودند : وقتي كه قائم (عج) ظهور نمايند به مسجد كوفه بيايد در اين مسجد ،شيطان به حضور آن حضرت مي آيد و زانو مي زند و مي گويد يا وَيلَهُ مِنْ هذا اليومِ « واي از اين روز »آنگاه امام موي پيشاني شيطان را مي گيرد و گردنش را مي زند و او را هلاك مي كند .( اثباه الهداه ج7ص101 پيامبر اسلام(ص) فرموده اند : عصاي موسي(ع) و انگشتري سليمان نبي و محل اصلي جوشيدن آب در طوفان نوح (ع) و محل تجمع پيامبران در مسجد كوفه است . امام صادق (ع) درباره ي كوفه فرموده اند : قبر نوح (ع) و حضرت ابراهيم (ع) و 370 پيامبرو600 وصي و قبر سرور اوصياء امام علي (ع) در شهر كوفه است (هم اكنون شهر نجف و كوفه به هم متصل شده اند ) نجم : لقب امام مهدي است با توجه به تفسير امام باقر از آيه ي نحل /16 وَعلاماتٍ وَ بالنَّجمِ هم يَهتدونَ .
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۰ساعت ۱۷:۴ بعد از ظهر  توسط سهراب محمودي  |